Vedtekter for studentorganisasjonen Sjøspretten 2019/2020

 
 

§ 1. Navn og formål

Navn: Sjøspretten - studentorganisasjonen for dykking og padling

 

Organisasjonen skal arbeide for å tilby dykking og kajakk til studentene ved Høyskolen i Sogn og Fjordane. Organisasjonen skal arbeide for å tilby utlån av kajakkutstyr og dykkerutstyr til medlemmene.

 

§ 2. Organisasjonen

Organisasjonen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

§ 3. Medlemsskap

Alle som aksepterer organisasjonens forskrifter, er student og har betalt semesteravgift eller er ansatt ved Høgskolen i Sogn og Fjordane kan bli tatt opp som medlem i organisasjonen.

Medlem er alle som har betalt medlemsavgift og står innført i Sjøsprettens medlemslister. Du må vise gyldig studentbevis ved kontroll.

 

Organisasjonen har et medlemsskap for å kunne være med på aktiviteter i regi av Sjøspretten. Kontigenten er på kroner 200,- Tidligere styremedlemmer har livstid-medlemsskap, men må ta konktakt med sittende styre for å registreres på nytt hvert skoleår. For å kunne låne dykkeutstyr kommer en tilleggsavgift på 450kr, og for å kunne låne dykkeutstyr med gratis luftfylling kommer en tilleggsavgift på 900kr per skoleår. Halvtårsstudenter har mulighet til å få halvert medlemsskapsprisen.

 

Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

Styret har fullmakt til å innvilge dispensasjon for medlemskap til personer som ikke har tilknytning til Høgskolen i Sogn og Fjordane.


§ 4. Utlån

Kajakk: Medlemmer som har minimum utvidet introduksjonskurs (introduksjonskurs NPF norm 3t. + redning 2t.) eller andre tilsvarende kurs kan låne kajakkutstyr av organisasjonen.

 

Medlemmer som har minimum grunnkurs elv eller inneha tilsvarende kompetanse kan låne elvekajakkutstyr av organisasjonen. Uten gjennomført grunnkurs må man godkjennes av elveansvarlig før man kan låne utstyr.”

 

Dykking: Medlemmer som har minimum PADI Open Water, CMAS* eller andre tilsvarende kurs kan låne dykkerutstyr av organisasjonen.

 

For å kunne låne fridykkerutstyr så må man ha gjennomført minimum CMAS fridykkerkurs, NUJ kurs eller tilsvarende ferdigheter. Uten sertifisering må det godkjennes av dykkeansvarlig i styret.

 

Personer som ikke er medlemmer kan søke styret om dispensasjon til å låne/leie utstyr av organisasjonen. Personen(e) må oppfylle kvalifikasjonene nevnt i § 4 første og/eller andre og fjerde ledd.

 

Alle som låner/leier utstyr må være fylt atten - 18 - år . Styret kan gi dispensasjon ved søknad.

 

Alle som låner/leier utstyr plikter å sette seg inn i organisasjonens sikkerhetsregler for den gjeldende aktiviteten og skrive under egenerklæring for bruk av utstyret.

 

§ 5. Kontingenter og avgifter

Medlemskap skal betales en gang hvert studieår. Styret kan gi medlemmer dispensasjon til betaling per semester.

Medlemsskapet varer fra betalt kontingent til og med 18.juni. Ved avtale kan utstyret benyttes i perioden mellom 18.juni og 18.august.

Kontingenten skal fastsettes av Generalforsamlingen hvert år.

 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i organisasjonens aktivitetstilbud.

 

GENERALFORSAMLINGEN

 

§ 6. Mandat

Generalforsamlingen er det høyeste organet i organisasjonen. Den setter opp retningslinjer for kommende periode.

 

§ 7. Sammensetning

Alle som kan være medlem i organisasjonen (jfr. § 3.) i organisasjonen, har rett til å møte på Generalforsamlingen.

 

§ 8. Innkalling og tidspunkt

Innkallingen til Generalforsamlingen med dagsorden skal være gjort kjent senest to - 2 - uker før satt møtedato. Saker som en ønsker å ta opp må være kjent for styret minst 10  dager på forhånd. Saklista skal legges frem minst sju - 7 - dager på forhånd. Generalforsamlingen skal avvikles innen utgangen av april.

 

§ 9. Retter til medlemmene

Medlemmer (jfr. § 3.) har tale-, forslags- og stemmerett. Generalforsamlingen kan innvilge en hver deltaker stemmerett.

 

§ 10. Dagsorden

Generalforsamlingen skal gå gjennom følgende saker:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

 • Valg av møteleder og referent

 • Årsmelding

 • Regnskap for foregående regnskapsperiode

 • Budsjett for kommende regnskapsperiode

 • Kontingentsatser i kommende periode

 • Eventuelle vedtektsendringer

 • Valg av:

  • Leder

  • Nestleder

  • Økonomiansvarlig

  • Havkajakkgruppe-ansvarlig

  • Elvekajakk-ansvarlig

  • Dykkegruppe-ansvarlig

  • PR og Kommunikasjonsansvarlig

          

 • Innkomne saker

 

§ 11. Ikke gjennomført valg

Dersom Generalforsamlingen ikke får valgt nytt styre, blir det valgt fem - 5 - medlemmer av valgkomiteen/sittende styre, som da fungerer som midlertidig styre til ekstraordinær Generalforsamling er avholdt.

 

§ 12. Vedtaksmyndighet

Generalforsamlingen er vedtaksfør når medlemmene er innkalt på lovlig vis. Vedtak blir fattet med simpelt flertall dersom ikke annet er vedtektsfestet.

 

§ 13. Ekstraordinær Generalforsamling

Dersom styret, eller minst 10 % av medlemmene krever det, skal det sittende styret uten ugrunnet opphold kalle sammen til ekstraordinær Generalforsamling.

 

Innkalling og utsending av saksdokument til ekstraordinær Generalforsamling skal sendes ut etter de fristene som gjelder for ordinær Generalforsamling (jfr. § 8.).

 

STYRET

 

§ 14. Funksjonstid og sammensetning

Styret har en funksjonstid på ett år, fra 1.juni til 31.mai.

 

Styret består av:

 • Leder

 • Nestleder

 • Økonomiansvarlig

 • Havkajakk-ansvarlig x2

 • Elvekajakk-ansvarlig

 • Dykkegruppe-ansvarlig

 • PR og Kommunikasjonsansvarlig

 • Arrangementsansvarlig

 

Kompetansegruppe:

Ved behov er det mulig for styret å opprette ei kompetansegruppe bestående av 4-6 personer med kompetanse innenfor dykking og kajakk. Blir valgt av sittende styre på første styremøte etter Generalforsamling. Disse skal fungere som en støtte til styret i planlegging og gjennomføring av turer og arrangement, men har ikke stemmerett i styremøter.

Dykking: Betaler bare medlemsavgift i Sogndal Dykkerklubb, gratis tur som turleder og halv pris på andre turer.

Kajakk: Gratis medlemskap, gratis tur som turleder og halv pris på andre turer.

 

§ 15. Myndighet

Styret er det høyeste organet etter Generalforsamlingen og skal sørge for at vedtak som blir fattet på Generalforsamlingen blir realisert. Styret fatter vedtak med simpelt flertall. Hver av styremedlemmene har en stemme. Ved likt tall på stemmer har lederen dobbeltstemme.

 

STILLINGSINSTRUKS FOR STYREVERVENE

 

§ 16. Leder

 • Lederen skal være organisasjonens leder utad og også være leder for organisasjonens styre.

 • Lederen skal holde på med oppgaver knyttet til holdningsskapende arbeid og pleie av organisasjonen.

 • Lederen skal være lett synlig og motivere sine medarbeidere.

 • Lederen skal invitere til nye aktiviteter og langsiktig planlegging.

 • Lederen skal følge opp HMS-arbeid i organisasjonen.

 

§ 17. Nestleder

 • Nestlederen skal utfylle og overlappe lederen sine funksjoner.

 • Nestlederen skal fungere som avlaster for resten av styret.

 • Nestlederen skal ha ansvaret for to (2) undergrupper.

 • Nestlederen har ansvar for å ta medlemskapskontroller på sine undergrupper.

 • Ansvarlig for nettside og PR (plakater, kontakt med presse o.l.)

 

§ 18. Økonomiansvarlig

 • Den økonomiansvarlige med sin faglige kompetanse står ansvarlig for den økonomiske driften.

 • I samarbeid med lederen skal de ha full kontroll over økonomien og kunne legge frem rapporter for styret når som helst.

 • Arbeid med budsjettet og revurdering av budsjettet er sentrale oppgaver den økonomiansvarlige skal jobbe med.

 • Den økonomiansvarlige skal initiere til kort- og langsiktig planlegging.

 

§ 19. Kajakkgruppe-ansvarlig

 • Hovedansvaret for kajakkgruppe-ansvarlig er å skape aktivitet blant medlemmene og skape et trygt og godt kajakkmiljø.

 • Arrangere kajakk-kurs på flere nivå.

 • Påse at utstyr som lånes ut er i forskriftsmessig stand.

 • Organisere utlån av kajakkutstyr.

 • Materialforvaltning av kajakkutstyr.

 • Føre opp medlemslister og rapportere fortløpende til leder.

 • Sende ut informasjon til medlemmer.

 

§ 20. Elve-kajakkgruppe-ansvarlig

 • Hovedansvaret for kajakkgruppe-ansvarlig er å skape aktivitet blant medlemmene og skape et trygt og godt kajakkmiljø.

 • Arrangere kajakk-kurs på flere nivå.

 • Påse at utstyr som lånes ut er i forskriftsmessig stand.

 • Organisere utlån av kajakkutstyr.

 • Materialforvaltning av kajakkutstyr.

 • Føre opp medlemslister og rapportere fortløpende til leder.

 • Sende ut informasjon til medlemmer.

 

§ 21. Dykkergruppe-ansvarlig

 • Hovedansvaret til dykkergruppe-ansvarlig er å skape aktivitet blant medlemmene og skape et trygt og godt dykkermiljø.

 • Påse at utstyr som lånes ut er i forskriftsmessig stand.

 • Påse at flasker og ventilsett er inne til regelmessig service og testing.

 • Opprettholde samarbeid med Sogndal Dykkerklubb.

 • Materialforvaltning av dykkerutstyret.

 • Føre opp medlemslister og rapportere fortløpende til leder.

 • Sende ut informasjon til medlemmer.

 

§ 22. PR og Kommunikasjonsansvarlig:

 • Følger opp sosiale medier (Facebook og Instagram)

 • Hovedasvar for å svare på meldinger på messenger og epost (deligere videre til undergrupper og ledere)

 • Lage eventer og plakater

 • Legge ut bilder fra turer

 

Generelt

Det at alle medlemmene av styret har konkrete oppgaver gjør at ingen verv er “overflødige”. Alle medlemmene av organisasjonen sitt styre skal være med på å skape et så godt kajakk- og dykkemiljø for studentene som mulig.

 

Alle i styret skal dokumentere aktivitet og informasjon som kan være nyttig for kommende styre.

 

Alle i styret har et ansvar med å rapportere brudd på HMS-prosedyrer eller andre saker som vedrører organisasjonens HMS-arbeid. Se IK-system for organisasjonen.

 

§ 23. Valgkomite

Styret skal innen utgangen av februar sette ned en valgkomite som skal forberede valg på Generalforsamlingen. Komiteen skal være sammensatt av representanter fra hvert kjønn, en førsteårs-student og en undergruppeleder. Det sittende styret skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen skal senest 14 dager før Generalforsamlingen ha lagt frem lister med aktuelle kandidater til de forskjellige styrepostene. Er styret ikke i stand til å sette ned en valgkomite, kan styret selv legge frem et forslag med aktuelle kandidater til de forskjellige styrepostene.

 

Alle aktuelle og interesserte kandidater skal være med på listen. Valgkomiteen rangerer disse etter eget skjønn. Generalforsamlingen kan kreve skriftlig valg. Valget avgjøres da ved flertall.

 

ALMINNELIGE AVGJØRELSER

§ 24. Vedtektsendringer

Vedtekst-endringer blir vedtatt av Generalforsamlingen og må skje med ⅔ flertall. Generalforsamlingen avgjør tidspunkt for når vedtektsendringene skal tre i kraft, og ikke senere enn 6 måneder etter Generalforsamlingen. Vedtektsendringer som medlemmer vil fremme på Generalforsamlingen må være kjent for det sittende styret senest 14 dager før Generalforsamlingen. Kun vedtekst-endringsforslag som er innlevert innen denne fristen kan tas opp på Generalforsamlingen.

 

§ 25. Oppløsning

Oppløsning av organisasjonen kan kun skje med ¾ flertall på Generalforsamlingen. Aktiva skal i så fall tilfalle Studentparlamentet til beste for studentene i Sogndal.

 

§ 26. Iverksetting

Disse vedtektene trer i kraft fra 01.06.2018